B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 27

จำนวนคนใชแพลตฟอรม มูลคาการซื้อขายบน Kaidee จำนวนการใชงาน จำนวนประกาศใหม จำนวนรายการที่ขายได ลานคน++ แสนลานบาท++ ลานครั้ง++ ลานรายการ++ 264 หมวดหม ลานประกาศ ++ 35 1.85 361 (30 ลานครั้ง/เดือน) Keyword 5 อันดับยอดนิยมบน Kaidee หมวดยอดนิยมที่คนใชงานมากสุด PCX MSX Coach Adidas บานเชา ** อันดับ 11 ที่มาแรงตอนนี้ คือ รถไถ RodKaidee (รถขายดี) MocyKaidee (มอไซดขายดี) อสังหาริมทรัพย มือถือและแท็บเล็ต อะไหลรถ ประดับยนต ** (หมวดนี้มาแทนพระเครื่อง) 12 Property Kaidee ป 2560 การใชงาน ประกาศขาย จำนวนที่ขายได มูลคารวม RodKaidee (รถขายดี) ปี 2560 การใช้งาน ประกาศขาย จำ�นวนที่ขายได มูลค่ารวม แบรนด์ยอดฮิต คำ�ค้นยอดฮิต 60 ล้านครั้ง (5 ล้านครั้ง/เดือน) 800,190 คัน 132,752 คัน (11,000 คัน/เดือน) 38,500 ล้านบาท โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซ นิสสัน มิตซูบิช 4WD รกกระบะ รถต Coupe CRV ส�ำหรับรายได้ของ Kaidee ที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 เมื่อเทียบกับ ปีก่อนถึง 144% ก็สะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้งานของคนไทยที่มี ความเข้าใจกับการใช้เว็บไซต์เพื่อประกาศซื้อขายของตนเองมากขึ้น กล่าวคือ Kaidee มีรายได้จากบริการพิเศษทั้งเลื่อนประกาศ บริการ Top Ad ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการนี้ได้กับทุกหมวดหมู่ และค่าลง ประกาศในหมวดรถยนต์และอสังหาริมทรัพย 1.85 30.4 ลานครั้ง (2.5 ลานครั้ง/เดือน) 766,377 23,538 50,000 ลานบาท MocyKaidee (มอไซด์ขายดี) 42 ล้านครั้ง (3.5 ล้านครั้ง/เดือน) 394,659 คัน 102,170 คัน (8,500 คัน/เดือน) 3,600 ล้านบาท ฮอนด้า คาวาซาก ยามาฮ่า ฮาร์เลย์ - เดวิดสัน ดูคาต PCX MSX Z 800 R1 KR ค่าโฆษณาดิสเพลย์ที่แบรนด์และธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการ หรือก�ำลังตัดสินใจซื้อขายสินค้า ต่างๆ บนแพลตฟอร์ม จากเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงนี้จึงไม่แปลกที่ Kaidee.com จะเดิน หน้าสู่การเป็น อี-มาร์เก็ตเพลส เต็มตัวพร้อมเปิดตลาดแนวดิ่งส�ำหรับ คนไทย โดยเฉพาะกับ 3 ตลาดส�ำคัญ นั่นคือ ตลาดอสังหาริมทรัพย์, FarmKaidee ตลาดซื้อขายส�ำหรับภาคเกษตรกรรมออนไลน์ ตอบ โจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ส�ำหรับเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง, ตลาดอะไหล รถ ประดับยนต B-CONNECT MAGAZINE 25