B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 15

เมื่ อ คลุ ก คลี ใ นวงการเสื้ อ ผ้ า นานพอ สมควร จึงท�ำให้เห็นโอกาสในการผลิตและ จ� ำ หน่ า ยเสื้ อ ผ้ า เอง เพราะความต้ อ งการ เสื้อผ้ามีจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน องค์กรธุรกิจตั้งแต่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึ ง ขนาดเล็ ก ท� ำ ให้ พงศ์ พั น ธ ขุนเที่ยงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมีนาว จ�ำกัด ผู้ด�ำเนินธุรกิจผลิตเสื้อผ้า ทั้งชุดยูนิฟอร์ม เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล เสื้อช็อป เสื้อแจ็คเกตตัดสินใจก้าวสู่วงการรับจ้างผลิต เสื้ อ ผ้ า โดยน� ำ ความรู ้ ที่ เ รี ย นมาด้ า นไอท มาต่ อ ยอด ด้ ว ยการพั ฒ นาโปแกรมการ ออกแบบเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปขึ้นมาเป็นรายแรก ในเมืองไทย โดยน�ำต้นแบบแนวคิดมาจาก อเมริกา ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจาก ลูกค้าจ�ำนวนมากและมียอดขายเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ 6 หากย้อนหลังไป 3 ปี จะพบว่า ในปี 2558 บริษ ท ั ฯ มียอดขายเพียง 30 ล้านบาท เพิ ม ่ ขึ น ้ เป็น 40 ล้านบาท ในปี 2559 และในปี 2560 ที่ ผ ่ า นมา มี ย อดขายเติ บ โตขึ้ น เป็ น 50 ล้านบาท และตั้งเป้ายอดขายปีนี้ไว้ที่ 150 ล้ า นบาท ซึ่ ง เติ บ โตขึ้ น อย่ า งมาก หากเที ย บกั บ ปี แ รกที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ม รายได้เพียง 1 ล้านบาทเท่านั้นและเริ่มต้น จากท�ำงานคนเดียวเป็น 40 คน ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสะท้อน ใหัเห็นว่า บริษัทได้รับการยอมรับในวงกว้าง มีความน่าเชื่อ ที่ส�ำคัญ คุณภาพงานต้องด มีมาตรฐาน สินค้าสวยงาม ตรงตามสเปค รวมถึงบริการหลังการขายดีที่กล้าการันต นานถึง 60 วัน หากไม่พอใจสามารถน�ำกลับมา แก้ไขได้ อีกทั้งยังผลิตสินค้าส�ำรองเผื่อสินค้า มีปัญหาอีก 5% เพราะหากมีข้อผิดพลาด ระหว่ า งผลิ ต ก็ จ ะมี สิ น ค้ า ส� ำ รองส่ ง มอบ ให้ลูกค้าตามเวลา แต่ที่คงปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ปัจจัยส�ำคัญ ที่ดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น นั่นคือ โปรแกรมการออกแบบที่ ง ่ า ยและสะดวก ต่อการใช้งาน รวมถึงมีแบบให้เลือกจ�ำนวน มาก ทั้งเสื้อโปโลที่มีให้เลือกถึง 70 - 80 แบบ เสื้อเชิ้ตกว่า 100 แบบ เสื้อช็อปกว่า 70 แบบ รวมถึงเสื้อแจ็คเกต สูท หมวกและ ผ้ากันเปื อ ้ นด้วย รวมถึงมีบริการช่วยออกแบบ ให้ลูกค้า อาทิ ลูกค้าโรงแรม ทางบริษัทก จะมี บ ริ ก ารออกแบบชุ ด ครบครั น ส� ำ หรั บ ผู้จัดการ พนักงานต้อนรับ เบลล์บอย และ พนักงานทั่วไปด้วย เพื่อสร้างภาพลักษณ ที่ ดี ใ ห้ อ งค์ ก ร โดยสามารถเลื อ กแบบเสื้ อ แขน ปกเส .-.bx.+x.`x.)x.,8.*.-x.%.-x.b8.(x.-x.`.*.bx.`8.)x.-.+x. x.(x.,. x.%.-.!.(x.,. x.%.-.!Ž 8.*.-x.(x.,.&.(.,8. x.+x.&.&.&x.!8.+x.(x.'.-8.).`8.%x.+x.(.c8.`.*.bx.`8.*.a.&x.%.-.!¸.(..x.&.`x.&.&.`8.*.-.bx.+x.`x.)x.,8.*.-x.`8.*.(x.-.+x.&x."8.(.-8.!8.`.%8.(.a8.(x.b8.";x.,.`8.&.a.&B.%x.bx.+x.!.(x.,.`8.)x.-.+x. x.%.-x.b8.`.(.!.!.,.&x.*.(.-.+x.&.(.-8.*x.,x.%8."8.,. x.&x.,x.bx.&B.)x..x. x.!8.bx.,.*.,.(x.,.(.%.*.b8.!.`x.&.&.%.-x.b8.`8.)x.-.+x. x.a8.%8.bx.`x.)x.bx.).(x.,.(.,x.!¸.&.(.-8.*x.,x.%8.`8.'.-.b8.+x.*.,x.b8.!.".-.bx.+x.a8.%8.bx.%.,x.&x.%.-H8.%x.,.(x.(.,.!8.,.%.-x.b8.`x."8.bx.!¸.&.&x.`8.).a.&.a8.".%x.c8.".-.b8.!.`8.&.a.&x.(.,.!8.,.%.-x.b8.%..x. x. x.).b8.,.%.,x.b8.).a8.&‚H8'8.!8.&x.a8.%.(.".+x.&.%.-x.b8."8.,8.+x.+x. x.`x.&.&.`8.*.-.bx.+x.'8.bx.,.`8.+x.!¸.'.+x.`8.(.,.'.,x.$.&x.,.`.&.(.`x. x.(.(x. .-.bx.&x.(x.,.`.*.bx.!.b8.,.(.%x.b8.+x. x.,.(¸.+x.+x. x.`x.&.&8.%x.,.`.*.bx.)H8. H8..H8.!8.bx.,.'.+x.`."8.(x.-x.!8.).,.(x.(8.,.!8.(8..x.(H8.`8.-8.".`.&x.'8.)x.!.,.&x. x.,.(.+x.+x. x.`x.&.&. .+x.!.%x.,x.).`8.+x.!8.`8.'.(.,.,.(x.-x.*.b8.).&x.(.b8.).(H8.&x.,x.b8.&x.!8.-.+x."8..8.%8.`x. .a.!. .+x.!.`8.(.,.%.-x.b8.".b8.).(.`.*¸. .(.,.(.$8.,.&x.)x..x. x.!8.bx.,.`8.'.-8.b8.(x. .-.bx.&x.+x.(.b8.,.!.(.).%8.`8.(.a.)8.(8.,.(.`.&B.`8.).)x.,.`8.'.-x.(.! 8.&.-H8.`8.%.b8.,.&x.,x.bx.&x'HBH8.&.,H8."8."8..8.&.,H8.&H8.(x.-H8.)x..H8. H8.!8.bH8.,QH8.`8.&.a8.&H8. x.)x..8.b8.(H8.*.)x.,H8. B.%.-x.b8.(x.-H8.*.,H8.%8.*.b8.)8.&x.*.,x.b8.!8.'8.)x.-8.%H8.`8.*.-.bH8.+H8.'8.bH8.,8.(x.,. x.%.-8.! B."8.,8.*.,x.b8.!8.'8.)x.-8.%H8.!8.(.,x.bH8.!8.)x.,  L8.*.(.-8.+H L 8.%x.,H8.)¸.)x..x. x.!8.bx.,.+x.!.!8.c8. x.( H H8."8.,8.*.,x.b8.!.'8.)x.-8.%x.`8.*.-.bx.+x.!8.(.,x.bx.!.)x.,L LK 8.%x.,H8.)8.`x.)x.,8.(x.-H8.)x..H8. H8.!8.bH8.,8.`x.&.&.(.,H8.&8."8.bH8.,8.!¸.'8.)x.-8.%H SJH8.%.-x.b8."8.,8.*.,x.b8.!.'8.)x.-8.%x.!8.(.,x.bx.!.)x., K 8.%x.,x.)¸.`8.'.-.b8.+x.a8.&.%x.-8.%8.`x.&.(.&x.%8.c8. .+x.!.)x..x. x.!8.bx.,.`8.+x.!8.%.,x.bx.!.&x.-x.bH8.(x.-x.$8.,.&B.)x..x. x.!8.bx.,.&.(.,8.(x.,.$ K 8.(.,.(8.+x.,.%.- T SQKSԒUTKRTTPKY^ 8. x.,.(.a8.'.'.bx.,.*.-8.!.*.c8.`8.&.a.&x.%x.bx.&H8.(x.-x. {x.,.)x.,x.!. x.,.(.'8.)x.-8.%x.+x.(..x.b8.%.-x.b KL8.`x.*.&B.%x.,x.).%x.b8.+x.`8.%8.-.+x.&BH8.+x.(.b8.,.!.a8.(. x.a.%x.,.(H8.`x.(x.bx.).b8.,8.&.,x."8."8..8.&.,x.&x.)x..x. x.!8.bx.,."8.,8.(B.!8.).,.(x.'.-.!.'.+x.`."8. x.,x.&. x.,.(.*.,x.b8.!.".-.bx.+x.*.-8.&x.!8.bx.,. x.,x.&.&.(.-8.*x.,x.%¸.`x.%x.b8.&8.(.-8.*x.,H8.%8. x.a8.(.,H8.!8.a8.(x.b8.*8.(..8.%8.&x.-8.b8.!8.%.-x.b8."8.,8.'.,H8.$8.&x.,.(.,8.&.&.`.*.bx.%8.-x.(.-8.b8.!. .-.bx.&H8.`8.'.-.b8.+x.`8.'.-8.b8.(x.(x.,.%x.(.$8.,.&H8.`8.'.-8.b8.(x.!8..8.$.(8.,.'.`.&x.%..8. x.".-8.bx.&x.!.,.&x.%.-x.b8.+x.+x. x."8.,. x.`.(.!.!.,.&H8.&.(.-8.*x.,x.%. x.a.(.,x.!¸.`8.*.a.&x.!8.).,.(x.*x.,.!8.,x.#x. .+x.!. x.,.(.*.(.bx.,.!.!8.).,.(x.&.(.,8.%.,x.&.`."8. x.,x.&.)x..x. x.!8.bx.,8.`8.'.-.b8.+x.`.*.bx.)x..x. x.!8.bx.,. x.)x.,x.&.(x.,.`.".bx.&.(.-8. x.,.(¸.+x.-x. H8.(.).(x.%.-.!.`.*.bx.!8.).,.(x.*x.,.!8.,x.#x. x.,x.&. x.,.(. .(.,.(.$8.,.&B.)x..x. x.!8.bx.,.`8.'.-8.b8.(x. .-.bx.&x.%8.bx.).(H8.'.!.*8.c8.'.,x.&x.&8.c8. ..8.&x.`8.%.-x.b8.(.!.&8.(.(.(H8. x.)x.b8.,.).).b8.,8.&.(.-8.*x.,x.%¸.(x.-x.`8.&.bx.,.*.(x.,.(.%.-H8."8.b8.,8. .(.,.(.%x.)x.,.%8.a8.&.(.,x.!.%x.b8.,.!.&.(.,8.`8.%.*.`.&x.".b8.).! 8.&.-x. .bx.,.!.*.&x.bx.,8.+x.(.b8.,.!.&x.bx.+x.( MH8.&.(.,8.`8.%.*.`.%8.(.`.'. x.,x.*.a8.&.%.-x.b8.+x.+x.*.`8.%x.(.`8.)x.-x.(. x.b8.+x.&H8.`8.&x.-.b8.+x.!."8.,. B.!8..8.bx.&x.`8.!8.(. x.,x.&.'.)8.%x.-8. x.(.(.(x.'8..x.bx.&.(.-8.`.(8.!8.&.,x."8."8..8.&.,x.&H8.(B.)x..x. x.!8.bx.,.+x.!.!8.c8. x.(."8.,. x.+x.+x.*.`8.%x.(.`8.)x.-x.(.*.,x.b8.!.'8.)x.-8.%x.`8.*.-.bx.+x.'8.bx.,.`8.'.-.b8.+H8.a8.&.`.".bH8.`8.&x.+x.!.!8.c8. H8.(.`x.)x.bH8.)8.`8.'.(.,.,8.%.bH8.,8.".-.bH8.+H8.%¸.+x.+x.*.`8.%x.(.`8.)x.-x.(.(.,.!8.,.%x.,x.).)x., 8. x.).b8.,.&.,.%8. .$.,.%.-x.b8.*.,x.b8.!. x.,x.&.&.(.-8.*x.,x.%8.(.,.!8.,.%x.,x.).)x.,8.`8.'.-x.(.! ̌8.&.,.%¸.`8.%.b8.,.&x.,x.bx.&H8.*.)x.,x.!."8.,. x.&x.,x.bx.&H8.&.(.-8.*x.,x.%.+8. x.a.(x.-x.`x.'8.&x. .(.,.(.%x.)x.,.%8.a8.&.(.,x.!.&.(.,8.`8.%.*8.+x.-.b8.&x.a8.%.-x.b8.(x.-x.!8.b8.,."8.bx.,.!.`x.(.!.!.,.&B.*..x.!8.+x.,.%.-8.&x.-8.).".-x.`x.)x.&x.%8.c8.#x.-x.b8.&..8.b8.&H8.`8. x.,.*.)x.-H8.(.).(x.%.-.!¸.(..8.`.(.&.`x.)x.,8.+x.`8.(x.(.-8. x.,8.".-.b8.!."8.,8.`8."8.,.,8.a8.&.%.-x.b8.+x.!.!8.c8. x.(.%.-x.b8.(B.'.&x.,x. x.!.,.&x.(.,.) L LL 8.!8.&H8.`x.)x.,8.%x.,H8.!8.bH8.`8.&.bx.,.`8.&.a.&x.'8..H8.&H8.bH8.,;B.%x.)x.,.%8."..8.%8.(..x.&H8.'8.-8.+x.(.c8.(H8.(.).(x.%.-.!.+x.(..H8.(8.b8.,8.*.).b8.,.!. .(.,x.&."8.,. B.'8..x.bx.'8.)x.-8.%H8.`8.&.a.&x.%.-x.b8.&.(.-. x.*x.,.%8.bx.,.&x.(8.,.'.)x.,x. x.*x.$.c8.`.*.bx. x.,x.&.+x.!.!8.c8. x.(.&8..8.(. x.-8."8.%x.b8.,.!.a8.`.&x.%8.bx.,.&H8.(..x.&x.-8.'.+x.(.c8.(x.%8.bx.).(H8.*.b8.)8.&x.`x.'8.&x. x.,.(.&..8. H8.%x.)x.,.%8.&.(.-8.*x.,H8.%8.(x.-H8.`H8.'8.&B.%.-x.b8."8.,8.`8.&x.bx.&x.%x.,.%x.)x.,.%8.+x.+x.&x.a8.)x.&x.c H8.`x.%x.b8. x.a.a8.(x.b8.%.-8.bx.!¸.+x.+x.'.a8.)x.&x.c8.`.%8.(.%.,.!.&.(.-8.*x.,x.%.+8."8.,8.`8.&x.bx.&x.%x.,.%x.)x.,.%.%.,x.bx.!.*.+x.!.`x.&.&.!8.).&.!8..x.b8. x.,x.&x.a8.&8.".-.b8.!."8.,8.`.!.*x.$.,.'8.b8.,.&BXXH8.`8.'.(.,.,8.%x.bx.+x.!. x.,.(.%x.,.%x.)x.,.%.`.&x.%x.b8.,.!.&.(.,8.`8.%.*8.%8.bx.).(PӓPPQVSBL