B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 14

Business Round-up จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา 12tees ตั ง เป้าผู น ำ�ชุดยูน ฟ อร์ม ดันแบรนด์แจ้งเกิดในเวทีโลก ความสำ�เร็จของ บริษ ท ทีม น าวจำ�กัด เริ ม ต้นจากจุดเล็ก ๆ ของคนหนุ ม รุ น ใหม่ไฟแรง นักเรียนนอก ดีกรีว ศ วะ คอมพิวเตอร จากออสเตรเลียที่หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทกลับมาเมืองไทยก็ร้อนวิชาเข้ามาช่วยธ รกิจผลิตและจำ�หน่ายเสื้อผ้า ของครอบครัวทันที โดยรับจ้างครอบครัวสกรีนเสื้อผ้าที่ผลิตเพื่อขายไปยังตลาดค้าส่งและตลาดในประเทศต่างๆ ที่มีผู้ค้าจาก ต่างประเทศมาสั่งซื้อด้วยตัวเอง อาทิ ตลาดตะวันออกกลางและเมียนมา 12 B-CONNECT MAGAZINE