B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 11

Business Round-up จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา ไมย์เออร์ รุกตลาดเครื อ งครัวหนัก ขยายแนวรบทุกด้านหวังโตปีนี้ 20% ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) ประกาศขยาย แนวรบทุ ก ด้ า น ทั้ ง ขยายแนวรบสู ช่ อ งทางออนไลน์ ม ากขึ้ น ตอบโจทย ผู ้ บ ริ โ ภ ค ยุ ค 4 . 0 พ ร ้ อ ม เ ป ิ ด ตั ว Fa r b e r w a re แ บ ร น ด ์ เ ค รื่ อ ง ค รั ว คุณภาพสูงที่ก่อตั้งมากว่า 130 ปีและ มี ย อดขายเป็ น อั น ดั บ 1 ของอเมริ ก า อี ก ทั้ ง จั ด เต็ ม ยิ ง สิ น ค้ า ใหม่ ป ี นี้ ม ากถึ ง 60 SKU หวั ง เติ บ โตให้ ไ ด้ ถึ ง 20% สู ง กว่ า อั ต ราเติ บ โตของตลาดรวม เพราะมั่นใจเศรษฐกิจไทยไปได้อีกไกล ตลาดเครื่องครัว (Cookingware) มูลค่า รวม 5,000 - 8,000 ล้านบาทมีสีสันดุเดือด มาตั้ ง แต่ ป ี ที่ แ ล้ ว เมื่ อ เครื่ อ งครั ว แบรนด หนึ่งอัดหนักงบโปรโมชั่นอย่างหนักทางทีว ท� ำ ให้ ต ลาดผู ้ บ ริ โ ภคตื่ น ตั ว กั บ เครื่ อ งครั ว แบบเคลื อ บผิ ว ลื่ น หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า แบบ Non-Stick และการใช้ เ ครื่ อ งครั ว ระดั บ คุณภาพมากขึ้น ส�ำหรับปีนี้ บริษ ท ั ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด บริ ษั ท ในเครื อ ไมย์ เ ออร์ ก รุ ๊ ป สหรั ฐ อเมริ ก า ได้ ป ระกาศเป้ า หมายการ เติบโตของบริษัทที่ 20% ในตลาดพรีเมี่ยม และตลาดกลางขึ้นบน สวนทางกับอัตราการ เติบโตของตลาดในภาพรวมที่ปกติจะเติบโต ด้วยตัวเลขหลักเดียว (Single Digit) มร.โจเซฟ เคซี โล กรรมการและ ผู จ ้ ด ั การทั ว ่ ไป บริษ ท ั ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดเผยถึงความมั่นใจกับการตั้งเป้า การเติบโต ด้วยตัวเลขสองสองหลัก (Double Digit) ว่า “เนื่องจากมีหลายตัวแปรที่เอื้อต่อ B-CONNECT MAGAZINE 09