Bản tin nội bộ Quý III/2018 - Page 9

1. Về Đào tạo: Tiếp tục tăng cường các yếu tố đảm bảo chất lượng để nâng cao tính cạnh tranh, mức độ thu hút người học ở các bậc học, các chương trình đào tạo; mở rộng quy mô các CTĐT Chất lượng cao theo Thông tư 23 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về Khoa học công nghệ: Thực hiện nghiêm túc Quy định 1868/QĐ-ĐHNN ngày 15/9/2017 về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức của giảng viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, hoàn thành Đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc và tổ chức thành công các hội thảo, tọa đàm khoa học quốc tế.

3. Về công tác Học sinh, sinh viên: Triển khai thành công Đề án Đổi mới công tác thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho SV Trường ĐHNN – ĐHQGHN giai đoạn 2018-2020.

4. Về công tác Hợp tác phát triển: Chủ động đề xuất ý tưởng, tích cực tham gia, đóng vai trò nòng cốt trong các chương trình hợp tác với địa phương về lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án NNQG và các đề án, dự án khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Về Cơ sở vật chất – Trang thiết bị: Triển khai Quy hoạch tổng thể về CSVC và trang thiết bị của Trường giai đoạn 2016-2021, ưu tiên cải tạo, nâng cấp khu vực giảng đường, lớp học, gia tăng quỹ phòng học và tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phù hợp cho Kế hoạch xây dựng cơ sở của Trường tại Hoà Lạc.

6. Về Quản trị đại học: Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Dự thảo về tự chủ đại học ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN để chuẩn bị cho việc nhanh chóng thích ứng với những thay đổi về quản trị đại học, cơ chế quản lý và tài chính của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN trong thời gian tới.

NHIỆM VỤ NỔI BẬT TRONG NĂM HỌC 2017-2018:

9