Bản tin nội bộ Quý III/2018 - Page 8

1. Tuyển sinh thành công cả về số lượng và chất lượng ở bậc đào tạo trung học phổ thông chuyên, đại học, Thực hiện rà soát các yếu tố đảm bảo chất lượng toàn bộ chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học và sau đại học của Trường;

2. Xây dựng và tuyển sinh thành công 03 CTĐT CLC theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT: Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, ngành Ngôn ngữ Nhật Bản và ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc;

3. Thực hiện đúng tiến độ đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc, Tổ chức thành công Hội thảo quốc tế One Asia Convention Ha Noi 2018;

4. Ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức của giảng viên tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN và Kế hoạch tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN;

5. Hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng 46 nhiệm vụ thuộc Đề án NNQG;

6. Hoàn thành và triển khai Đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ giai đoạn 2018-2020 cho sinh viên trong Trường.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2017-2018:

8

Phóng sự Hội nghị Công chức Viên chức 2017 - 2018