Bản tin nội bộ Quý III/2018 - Page 2

MỤC LỤC

#3/2018

I/ Hoạt động nổi bật của lãnh đạo trường ___ 04

III/ Hoạt động chỉ đạo điều hành ___ 07

V/ Một số sự kiện nổi bật của các đơn vị ___ 13

II/ Hoạt động hợp tác phát triển ___ 05

IV/ Một số sự kiện nổi bật của trường ___ 10

VI/ Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2018 ___ 19