Ayappalli online magazine ആയപ്പള്ളി ന്യ‍ൂസ് nov

Bb¸ffn Bb¸Ån aoUnb hnwKv Hm¬sse³ \yqkv _pffÁn³ \h¼À 2018 ക‍‍ുടടുംബ‍ക‍‍ൂടട്ടായയ്‍മകള്‍കയ്‍ഒര‍‍ു‍അത‍‍ുലല്യമട്ടാത‍‍ൃക‍ സസ . മമ്മ‌‌ുടസ ‌ എഎ . എല . എ . Bb¸Ån hmÀ¯ Hddt\m«¯n പസ . സസ . ജലലീൽ hnip² JpÀB³ അബബ്‌ദ‌‌ുൽകരലീരീം‌കകകോലരീംപകോടരീം‌ {]hmknIfpsS acW§Ä മ‌‌ുസബ്‌തഫ‌അല്ല‌‍ൂര Nn{XIe ഷകോനസയ, ഷകോദസയ, ഷബലീല‌