Archetech Issue 31 2017 - Page 107

ARCHETECH MAGAZINE :KHQ /' DUFKLWHFWXUH ZDV DSSRLQWHG WR FRPSOHWH WKH GHVLJQV IRUWKHUHQRYDWLRQRIDVWXQQLQJQHRFODVVLFDOEXLOGLQJLQWKHKHDUW RI WKH %HOJLDQ FDSLWDO WKH EDODQFH EHWZHHQ SUHVHUYDWLRQ DQG PRGHUQLVDWLRQZDVSDUDPRXQW7KHHQGUHVXOWFRPELQHVVWXQQLQJ RDN SDUTXHW ʑRRUV FODVVLFDO VWUXFWXUDO SLOODUV DQG IUHVFRV ZLWK PRGHUQIHDWXUHVVXFKDVDVW\OLVKFRQWHPSRUDU\VWDLUFDVHDQGQHZ JODVVEDOXVWUDGHVE\(H6WDLUV $IRUPHUEDQNEXLOGLQJGDWLQJEDFNWRWKHUHLJQRI.LQJ/HRSROG,, ZLWKOLQNVWRWKH%HOJLDQRYHUVHDVFRORQLHVWKHEXLOGLQJZDVKRPH WRDFROOHFWLRQRIKLVWRULFDOO\DQGFXOWXUDOO\VLJQLʐFDQWSLHFHVEXWD PHGLRFUHRʒFHFRQYHUVLRQKDGOHIWWKHEXLOGLQJORRNLQJWLUHG/' DUFKLWHFWXUHGHFLGHGWRFDUU\RXWDQH[WHQVLYHUHQRYDWLRQRIWKH ZLQJDQGDWULXPWRVKRZRʏWKHSHULRGIHDWXUHVRIWKHSURSHUW\ DQGFUHDWHDEXLOGLQJWKDWFRXOGSHUIRUPWRPRGHUQVWDQGDUGV 7KH UHVXOWLQJ VSDFH ZRXOG EHFRPH KRPH WR D ODZ ʐUP DQG UHTXLUHGWKHFUHDWLRQRILQGLYLGXDORʒFHVDODUJHPHHWLQJURRP OLEUDU\DQGFDQWHHQ5HLQIRUFLQJWKHʑRRUWRVXSSRUWWKHZHLJKWRI WKHOLEUDU\ZDVDVLJQLʐFDQWXQGHUWDNLQJDQG/'DUFKLWHFWXUHKDG WRLQFRUSRUDWHDVHULHVRIVWLOWVLQWRWKHLUGHVLJQV 2QHRIWKHODUJHVWFKDOOHQJHVZDVEULQJLQJOLJKWLQWRWKHDWULXP ZKLFK LV RFFXSLHG E\ D G\QDPLF KHOLFDO VWDLUFDVH WKDW ʑRZV HʏRUWOHVVO\EHWZHHQʑRRUV7KHVWDLUFDVHFUHDWHGE\(H6WDLUVKDV EHHQ FRQVWUXFWHG IURP D ZKLWH FRQFUHWH VWULQJHU WHDPHG ZLWK QDWXUDOVWRQHWUHDGVDQGDJODVVEDOXVWUDGH 6SHFLDOLVHGFUDIWVPHQLQFROODERUDWLRQZLWKWKH+HULWDJH%UXVVHOV $GPLQLVWUDWLRQZHUHGUDIWHGLQWRUHVWRUHWKHRULJLQDOIHDWXUHVRI WKHSURSHUW\DVZHOODVVSHFLDOLVWVXSSOLHUVWREULQJWKHEXLOGLQJ XSWRPRGHUQVWDQGDUGV(QJLQHHUVKDYHFUHDWHGLQIUDVWUXFWXUHIRU WHFKQLFDODFFHVVIXQFWLRQVVXFKDVOLIWVZKLOVWHQVXULQJWKDWWKHVH FKDQJHVEOHQGVHDPOHVVO\ZLWKWKHRULJLQDOEXLOGLQJ