Antakalnis Rugsėjo mėn. - Page 8

prie miško nuo pilies pus?s, netoli Veršupio. Prie j? žv?rynas, kur labai daug ir didel?mis l?šomis laikoma ?vairi? žv?reli?“. Žygimanto Augusto viešpatavimo laikais tie r?mai buvo išpuošti, padidinti, ?ia vasarodavo jo mylima žmona Barbora. Prieš 160 met? senov?s tyr?jas Adomas Kirkoras atkas? bokšto sienas, daugel? pamat?, r?m? sparnus, kuriuose atrado šv.Mykolo statul?l?, krosnies kokli? liekan? su Žygimanto I portretu... d?mes? skiria kraštovaizdžio bei kult?rin?s praeities pažinimui. Bendruomen?s tarybos nariai aktyviai dalyvauja ?vairiuose projektuose, kurie gerina antakalnie?i? gyvenimo kokyb?. ?gyvendinant Antakalnie?i? bendruomen?s projekt? ,,Gyventoj? fizinio aktyvumo skatinimas, parengiant p?s?i?j? tras? Neries pakrante Antakalnio seni?nijos teritorijoje“, tarybos nar?, geograf? Nijol? Bal?i?nien? pareng? p?s?i?j? maršrut? Neries pakrante iki Valakupi? poilsio zonos. Jau antr? dešimtmet? ji kvie?ia vilnie?ius keliauti p?s?iomis ir pažinti sostin?s kraštovaizd?. Tik pažindami savo gamtin? aplink?, bei kult?rin? praeit? j? saugosime ir branginsime. Malon? pasivaikš?iojim? baigsime Valakupiuose, kur už Neries vingio išnyra Trinapolio Šv?. Trejyb?s bažny?ia ir Trinitori? vienuolynas. Antakalnie?i? bendruomen? nuolat r?pinasi gyvenamosios aplinkos žali?j? plot? išsaugojimu, didel? ........ 6 Antakalnie?iai turi ypating? privilegij? – užsid?j? kuprin?l? ant pe?i? j ??????????????]?5????????????]?+??????????M???????]??1????????????????9????)??????]???)9?????????????4????????????]??????????)Y???????????????????????????]?????????????????)?????????????????Q????]?????Y????????????)???????]????????????????5????????????????????????????????????()QIM=L?5K?IUQL?)9Q-19%