Antakalnis Rugsėjo mėn. - Page 20

MIKALOJAUS DAUKŠOS MOKYKLA ŠVEN?IA SAVO 50-IES MET? JUBILIEJ? RUGS?JO 27 D. ANTAKALNYJE ?SIK?RUSI VILNIAUS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIDURIN? MOKYKLA ATŠVENT? SAVO 50 MET? VEIKLOS JUBILIEJ?. ? švent? susirinko mokyklos darbuotojai, mokiniai ir gausyb? garbing? sve?i? - buvusi? mokyklos abiturient?. Tarp sve?i? rato buvo LR seimo nariai, Kinijos ambasados, Švietimo ministerijos, aukšt?j? mokykl? bei Savivaldyb?s atstovai. Taip pat pažym?ti šios ypatingos datos atvyko ankstesni mokyklos direktoriai. 50-me?io švent? prasid?jo suteikus žod? pirmajai mokyklos vadovei, Elvyrai Raup?nienei. Antakalnie?i? bendruomen?s atstovai prisijung? prie sveikinim? ir dovan? lietaus bei d?kojo dabartinei mokyklos vadovei Reginai Mikalauskienei už bendradarbiavim? ir pagalb? organizuojant vietos bendruomen?s renginius ir veiklas. Mokyklos mišrus kamerinis choras „Dominante” Antakalnie?i? bendruomen?s sveikinimas. Pirmoji mokyklos vadov? Elvyra Raup?nien? Pirmosios mokyklos vadov?s sveikinimo žodis ........ 18 Mokyklos darbuotojai ........ 19