Antakalnis Rugsėjo mėn. - Page 12

NERINGA SVIS?IAUSKAIT? KAIP ANTAKALNIO IKON? AUTOR? RAMYB?S PRIE UP?S IEŠKO DAR VASAROS PRADŽIOJE MENO DIRBTUV?SE IR VISUOMEN?S TRAUKOS CENTRE „BEEPART“ PILAIT?JE TEKO MATYTI PAROD?, KURIOJE BUVO PRISTATYTI ?VAIRIAUSI? MIEST? IR MIESTELI?, REGION?, AR NET MIEST? RAJON? IKONOS, KURIAS K?R? TUOMETINIAI VILNIAUS DAIL?S AKADEMIJOS GRAFINIO DIZAINO PIRMO KURSO STUDENTAI. KELIAUJANT NUO VIENO IKON? LAPO KITO LINK, APTIKOME IR ANTAKALNIO IKONAS. J? AUTOR? – NERINGA SVIS?IAUSKAIT?. Kaip pasakojo mergina, nuskamb?jus d?stytojo užduo?iai sukurti tam tikr? skai?i? ikon?, vaizduojan?i? pasirinkt? užsienio šal?, Lietuvos miest?, region?, o gal net kokio didesnio miesto rajon?, mergina svarst?, k? pasirinkti: „Suvokiau, kad kurdama ikonas Antakalniui, neprašausiu, mat ?ia nereikia vaikš?ioti ir ieškoti: visk? šiame rajone mintinai žinau. Kiekvien? dien? pro j? pravažiuoju, nuolat apeinu, taigi reik?jo tik ger? s?raš? susidaryti. ? j? pakliuvo svarbesn?s ar dažniau lankomos vietos.“ Be to, žmogeliuko fig?ra ikonoms prideda žaismingumo ir gyvyb?s. „Pasirinkau sau žinomas vietas, ir tikriausiai dal? j? man pavyko atskleisti per ikonas, nors dabar jau galvoju, kad tikriausiai Antakalnyje yra ir daug žymesni? objekt?“, sak? Neringa. Kaip teig? student?, ši užduotis jai labai patiko, mat ji tur?jo galimyb? dirbti su ar?iausiai širdies esan?ia stilistika: dievinanti animacin? stili?, kiekvien? žmogeliuk? ji pavert? Antakalnio personažu. Žmogeliuko fig?r?l? ji pasirinko kaip pagrindin?, nes per jo r?bus ir aksesuarus, rankose laikomus daiktus galima atskleisti kiekvien? viet? ar pasirinkt? objekt?. Pasak Neringos, daugeliui jos kurt? ikon? net aprašymo nereikia. Kadangi Neringa tikina išvaikš?iojusi Antakaln? skersai ir išilgai, žino kiekvien? jo kampel?, pateikiame jos atsakymus ? „Antakalnie?io anketos“ klausimus. Š?kart kalba eis apie jaunesn? Antakaln?. T?, iš kurio jau Tiesa, kaip pagrindin? ikon? ji pasirinko pagyvenus? žmogeliuk? su lazdele. „Turiu prisipažinti, kad apsispr?sti d?l pagrindin?s ikonos man pad?jo ses?. S?d?jome ir diskutavome, o galiausiai ir prie išvados pri?jome, kad senukas puikiai atspind?s vis? Antakaln?, mat šis rajonas yra vienas seniausi? Vilniaus rajon?. Be to, nepasaky?iau, kad ?ia gyvena mažai senjor?“, - juokavo Neringa. ........ 10 nebesimat? tank?, kur led? buvo galima nusipirkti kioskuose už litus – ne kapeikas, kur limonadas parkeliuose liejosi laisvai ir prasid?jo mokykl? karai. bai daug gero, ir labai daug blogo. Nuolat tai prisimenu, nes kiekvien? ryt?, keliaudama ? darbus ar akademij?, praeinu ar pravažiuoju pro daugel? viet?, kuriose lankydavom?s su vaikyst?s draugais. KURI ANTAKALNIO VIETA DAUGIAUSIA SENTIMENT? KELIA? Ir nors esu gimusi kitur, Antakaln? galiu pavadinti savo gimtine. Antakalnyje gyvenu ir dabar, o mokslai, darbas, draugai – miesto centre. Gr?žusi ? namus galiu pails?ti, pab?gti nuo mieste esan?i? r?pes?i?, visk? pamiršti... Kai ten gyvenimas verda ir daug visko vyksta, buvi- Manau, kad visas Antakalnis man brangus, juk visa vaikyst? jame prab?go – lakstant po kiemus, gaminant tarzankes, kasant duobes. Manau, kad ?ia nutiko ir la........ 11