Antakalnis Rugpjūčio mėn. - Page 6

ŽMON?S ?IA GALI „PAPILDYTI SAVO BATERIJ?“ T. KUN. JURGIS CZARNIAWSKI CSJ ŠV. JONO KONGREGACIJA ?KURTA 1975 M. FRIB?RE (ŠVEICARIJOJE) DOMINIKONO MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE OP. VIS? PIRMA ATSIRADO VYR? VIENUOLIJA, PO KELERI? MET? – KONTEMPLIATYVI?J?, ŠIEK TIEK V?LIAU – APAŠTALINI? SESER? VIENUOLYNAI. APIE ŠIAS TRIS BENDRUOMENES SUSIB?R? PASAULIE?IAI VADINAMI OBLATAIS IR VISI KARTU SUDARO ŠV. JONO ŠEIM?. VISAME PASAULYJE YRA PER 50 VYR? VIENUOLYN?, DIDŽIOJI DALIS – VAKAR? EUROPOJE. SPECIFINIU ŠIOS KONGREGACIJOS PAŠAUKIMU, PAGAL VIENOS ?K?R?JO KNYGOS PAVADINIM?, B?T? GALIMA VADINTI TRIS IŠMINTIS – FILOSOFIJ?, TEOLOGIJ? BEI MISTIK?. KAIP SAK? JOANIT? PRIORAS VILNIUJE T?VAS KUNIGAS JURGIS CZARNIAWSKI CSJ, SVARBU NE DAUG DARYTI, O DARYTI SU MEILE BEI NEPRARASTI MALDOS GYVENIMO. VILNIUJE GYVENAN?I? BROLI? VEIKL? S?RAŠAS ?SP?DINGAS: NUO TIKIN?I?J? RUOŠIMO SAKRAMENTAMS, PASKAIT? TEOLOGIN?MIS TEMOMIS IKI STUDENT? NAM? VIENUOLYNE AR REKOLEKCIJ? ORGANIZAVIMO. NORS IŠGANYTOJO BAŽNY?IA NEPARAPIN?, ?IA PLAUKIA ŽMON?S IŠ VISO MIESTO. PAPRASTUMAS IR ATVIRUMAS, SAKO T?VAS JURGIS PATRAUKIA IR ŠEIMAS, IR JAUNIM?. GINTAUTO SURVILOS NUOTRAUKOS ŠV. JONO ŠEIMA LIETUVOJE XVII amžiuje ? Vilni? atvyko misionieri? Šv. Trejyb?s ordinas arba kitaip – trinitoriai. Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos iniciatyva jie ?sik?r? vienuolyno namuose šalia statomos Išganytojo bažny?ios. XVIII a. vienuolyne veik? ordino kolegija, nuo 1726 m. greta jo atidaryta ir parapin? mokykla. XIX a. vid. ?vyko didžiulis pokytis – bažny?ia paversta Šv. Mykolo Arkangelo cerkve. Po šiek tiek mažiau nei šimto met? bažny?ia priskirta Lenkijos kariuomen?s ligoninei, o vienuolyno pastatai buvo pritaikyti Universiteto klinikoms. Lietuvai atgavus Nepriklausomyb?, nuo 1993 m. vienuolyno ansamblyje ........ 4 veik? Vilniaus kunig? seminarija. Dabar jau trylika met? – nuo 2000-?j? – ?ia ?sik?r? Šv. Jono broliai bei seserys. Tiesa, penkios apaštalin?s seserys gyvena Senuosiuose Trakuose, o dvi kontempliatyviosios d?l pašaukim? tr?kumo neseniai uždar? savo vienuolyno duris ir išvažiavo ? Pranc?zij?. Prieš išvykdamos sak?, jog tai daroma laikinai, su viltimi, jog vien? dien? sugr?š ? Vilni?. Taigi šiandien Šv. Jono Teologo vienuolyne gyvena keturi vienuoliai: du kunigai – prioras t?vas Jurgis bei vikaras t?vas Jonas Savickas, du broliai – Justinas Pundzius bei Arnoldas Šarbelis Cuvelier. Geografija tokia: du lietuviai, lenkas ir pranc?zas.