Antakalnis Rugpjūčio mėn. - Page 14

Šventosios Dvasios dovan? karštai myl?ti Dievo žod? ir pat? Krist?. Šios trys išmintys – filosofija, teologija, mistika – yra specifinis Šv. Jono kongregacijos pašaukimas. Veiklos prasme visi vienuolynai panaš?s: ir dominikonai ruošia sakramentams, ir pranciškonai dirba su vargšais. Pasak prioro, „visi stengiam?s atsakyti ? Bažny?ios prašym?, taigi ?ia, Vilniuje, tarp skirting? vienuolij? išorin?s veiklos nesimato didelio skirtumo“. Gali kilti klausimas, kaip joanitai padeda žmon?ms ieškoti Tiesos. Kiekvien? m?nes? vadinamuosiuose Marijos namuose organizuojamos rekolekcijos, vykstan?ios nuo penktadienio iki sekmadienio. Rekolekcij? esm? geriausiai nusako pati žodžio reikšm? – lotyn? kalboje tai reiškia susikaupim?. „Tai – proga žmon?ms sustoti, pam?styti apie savo gyvenim?, atrasti ramyb?, ryš? su Dievu. Iš tikr?j? daug žmoni? pasinaudoja šia proga sustoti ir pasvarstyti apie Ties?, praleisti laik? su Dievu. Broliai siekia, kad sekmadieniais vienuolynas b?t? ta vieta, kur žmon?s m?sto ir meldžiasi. Prieš šv. Mišias neretai vedamos konferencijos. Svarbu, kad žmon?s ateit? ne tik ? šv. Mišias, bet praleist? dal? dienos ir „papildyt? savo baterij?“, – teig? t?vas Jurgis. Broliams ypa? svarbu, kad ieškantieji surast? ?ia viet?, galimyb? tobulinti dvasin? gyvenim?, sustipr?ti. Taip pat daugyb? žmoni? – ir praktikuojan?i? ir nepraktikuojan?i? katalik? – ?ia ateina dvasinio pokalbio, nor?dami suprasti, kaip Dievas veikia j? gyvenimuose. T?vas Jurgis sak?, jog jam gražu tai, kad žmon?s ateina ? Bažny?i? melstis – tai ir matosi, ir girdisi, netgi padeda jam pa?iam susikaupti maldai. „Vien? kart? at?jau ? m?s? koply?i? prieš šv. Mišias ir girdžiu triukšm? – kažkas kalba. Kas ?ia vyksta? Nustebau, labai ne?prasta. Atsisuku – pranc?z? grup? atvažiavusi“, – smagiai pasakojo prioras. Vienuolyno koply?ioje vyksta nuolatin?, nepertraukiama Šven?iausiojo Sakramento adoracija – žmon?s ateina ir dien?, ir nakt? trokšdami paskirti savo laiko Dievui. Šv. Jono Teologo vienuolynas pirmiausia yra maldos vieta ir broliai kvie?ia tikin?iuosius dalyvauti kartu j? gyvenim? ?kvepian?iose maldose. Rosita Garškait? ........ 13 skirta programa „Šv. Jono vaikai“ (šeimyninio modelio vaik? globos namai skirti berniukams ir jaunuoliams) bei amat? mok ????yM???????????????p?????????\????????????????????????????????????]???????????????]????????????????????????Q??????????-????????????]???????5????????????????????????????????????????????-?????????????????????????]??????A???????-?????????-??????M???????????M????????????????????????????????????????]????????]???????????????????????Q????????????]????????????????????????????????????????????????-???????????????????????]?????????????????????????????????????????????????????????????()??????????5????????]??????????????????I????????M??????????????????????????????????????????????????????????5??????????????????]??????A?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)???????]?????????????????????????L?????????????????????????????????????????L????????????????????????1??????????????????????????????????????????)???y'????????????????????????????????????????????]?????????????p???L????????]??????????????]??????????????????????5??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????]?()-=9I %)=L? !I%i5??y)??????????????p???L???????5????????\??????????????????????????????????????????1?????????????????????????????????????Y??????????????????????\???????????????????????????????????????????Q???????????????L?????????????????????????????????????????????y)???????????????????????????????????p???L?????????????????????????????????????????]???5????????????A????????????????????????Q??????????????????????L?Q?????????????????????????? ????????]????????????????????????]???????????????????????????????????)?????????\???????????????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????????????????????????]??((0