Antakalnis Rugpjūčio mėn. - Page 12

pasiaukojim?. Dabar jais vadinami pasaulie?iai, norintys paaukoti daugiau laiko maldai, tur?ti stipresn? ryš? su bendruomene. Prioras yra atsakingas už oblatus, jie turi savo dvasios t?v?, regul?, maldas, vadinasi, daugiau asmeninio ?sipareigojimo ir vedimo iš broli? pus?s. Oblatai pasižada kiekvien? dien? tur?ti asmenišk? ryš? su Kristumi. Šiuo metu j? Lietuvoje yra per 80. TARNYST?S: IR ŠEIMOMS, IR JAUNIMUI „Gerai, kad yra tokia vieta Vilniuje, kur šeima gali ateiti ? graži?, tvarking? aplink?, ramyb?s piln? viet?, kur gali pasimelsti ir sustiprinti vaik? tik?jim?, susitikti kitas šeimas, pajusti vienyb? su kitomis, ateinan?iomis pasimelsti, šeimomis“, – sak? t?vas Jurgis, paklaustas ........ 10 apie tarnyst? šeimoms, kurios ateina melstis ? Išganytojo bažny?i?. Taip pat užsimin?, jog svarbu tai, kad vaikai tur?t? savo pamoksl? – jiems suprantam?. T?vai tuo metu irgi gali ramiai klausytis, medituoti Evangelij?, nes žino, kad j? vaikais bus pasir?pinta. „Stengiam?s pastiprinti šeim? tik?jim?, sutvirtinti ryš? tarp vyro ir moters, taip pat parodyti vaikams, kad jie ne vieni, yra ir kit? vaik?, norin?i? myl?ti Krist?“. Patys vaikai labiausiai džiaugiasi tuo, kad vienuoliai su jais žaidžia. Tai yra paprastas, bet svarbus jiems dalykas. Jau daugiau nei penket? met? antradienio vakarais po 18:30 val. šv. Miši? vyksta jaunimo vakarai, kuri? metu jauni žmon?s renkasi diskusijoms, paskaitoms, Šventojo Rašto skaitymui, maldai, susitikimams su sve?iais ar tie- siog žaisti frizb?. Daugiausia su jaunais žmon?mis dirba brolis Jonas, ta?iau tai nereiškia, jog vienuoliai primeta jiems savo darbotvark?: šioje srityje jie ne „viršininkai“– o pagalbininkai, ateinantys kalb?ti paprašyta tema ar pasirodantys kitu pageidaujamu tikslu. Savo vakar? program? rengia patys jaunuoliai. Prioras juokavo, jog jaunimo sugalvojamos vakar? temos b?na tokios ?domios, jog net garbaus amžiaus moterys jo prašo persp?ti jaunim?, kad ir jos norin?ios dalyvauti. Jaunuoliai, galima sakyti, turi savo autonomij?, gali organizuoti tai, k? ?sivaizduoja ir k? tik nori. „Mes stengiam?s atsakyti teigiamai ? j? prašymus“, – sak? t?vas Jurgis. Be to, per antradienio šv. Mišias jaunimas gali giedoti ir groti jiems patinkan?ias giesmes. Anot prioro, jauni žmon?s ateina, nes jiems svarbu susitikti, pabendrauti, pasimelsti kartu su bendraamžiais. ........ 11 Dar viena broli? tarnyst? jaunimui – student? namai „Atsimainymas“. Kiekvienais metais apie dešimt jaun? vyr? student? priimami ? vienuolyn?, kur jie gyvena: turi program?, maldas, atsakomybi? ir jiems sustatyt? tvark?. T?vas Jurgis pasakojo, jog nors vienas brolis vienuolis yra atsakingas už juos, šitaip tapdamas ryšiu tarp vienuoli? ir student? bendruomeni?, studentai gyvena atskiroje bendruomen?je. Jis pabr?ž?, jog vienuolynas studentams yra vieta, kur jie gali ir melstis, ir tarnauti. „Tai – ne bendrabutis, kur susitinkama tik virtuv?je“. ?prastai studentai vienuolyne praleidžia metus nuo rugs?jo iki birželio pabaigos, po to išvažiuoja atostogauti. Nukreipiant žvilgsn? nuo Vilniaus – vienuoliai globoja ? sunki? šeimin? pad?t? patekusius vaikus: tam