Antakalnis Liepos mėn. - Page 42

LIETuvoS jAuNųjų KRIKŠčIoNIų SąjuNgoS LjKS SKAučIų IR SKAuTų pRISISTATymAS ANTAKALNIo bENdRuomENEI LIETuVOS JAuNųJų KRIKŠčIONIų SąJuNgOS SKAuTėS IR SKAuTAI (LJKS SS) - VIENA JAuNIAuSIų SKAuTIŠKų ORgANIzAcIJų LIETuVOJE, DERINANTI PRIEŠKARIO LIETuVOS SKAuTų TRADIcIJAS Su yMcA TRADIcIJOMIS. ........ 40 Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos skautės darbo kryptis - tarptautinė skautiška veikla. ir skautai (LJKS SS) - viena jauniausių skautiškų LJKS SS – yMcA Europos skautų grupės ESg/ organizacijų Lietuvoje, derinanti prieškario Lie- - European Scout group nariai, kasmet daly- tuvos skau 1l