Antakalnis Liepos mėn.

ANTAKALNIo NAujIENoS I 2015 LIEpA ANTAKALNIETIS ALgIMANTAS RAuDONIKIS APIE MuzIKą IR gyVENIMO KELIą ATVIRO KODO MIESTO BALDAI – ŽAIDIMuI IR DALINIMuISI IŠRINKTA NAuJA ANTAKALNIEčIų BENDRuOMENėS TARyBA