AIGUA - Page 27

6. Vocabulari i glossari 6.1. Termes musicals Cànon: Composició en la qual una mateixa melodia és interpretada per diverses veus que entren successivament. Concert: Obra en què un instrument o més d’un dialoguen amb l’orquestra. El terme va aparèixer a finals del segle XVI. Forma: Estructura d’una obra musical que es tipifica segons les parts musicals contrastades entre si. Frase musical: Melodia coherent en si mateixa dividida en dos períodes: pregunta-resposta. Melodia: Successió de sons amb entitat i personalitat pròpies. Ritme: El ritme és l’ordre i la proporció en l’espai i el temps. Organitza i divideix el temps per mitjà d’accents i valors mètrics. So: Sensació que produeix a l’oïda la vibració d’un cos transmesa per l’aire. Temps: Els temps o moviment és la velocitat mitjana d’execució d’una obra musical. Textura musical: És la combinació de diversos elements que sonen alhora i cada un hi té una funció especial. Les textures musicals poden ser molt diverses: melodia i acompanyament, homofonia, contrapunt... 27