Agri Kultuur September / September 2016 - Page 16

Tabel 1: Inligting wat vervat behoort te word in die ontwerpverslag Aspek Kundigheidsvlak van ontwerper Algemene stelselinligting Beskrywing van voorgestelde besproeiingstelsel Ontwerpparameters Skeduleringsbeplanning Toerusting Waarborge Inligting Die kundigheidsvlak van die ontwerper, bv. is die ontwerper ‘n goedgekeurde SABI ontwerper, of professionele geregistreerde ingenieur/ tegnikus. Die verwagte leeftyd van die stelsel. Veiligheidsfaktore wat ingebou is in die stelsel. Uitbreidingsmoontlikhede van die stelsel moontlik. Addisionele toerusting wat beskikbaar moet wees op die plaas vir vervanging van foutiewe toerusting. Grondwater-eienskappe van die grond wat besproei word. Tipe besproeiingstelsel wat gebruik word vir die besproei-ing van die verskillende gewasse. Tipe emitter voorgestel en wat die aanbevole werksdruk, spasiëring en lewering van die emitter is. Die kapasiteit en kwaliteit van die waterbron wat beskikbaar is vir die ontwikkeling. Die geskikheid van die water vir besproeiing van die spesifieke gewas. Ontwerpparameters wat gebruik is. Die vloeispoed van die water in die hooflyn. Die aanbevole werksdrukke by die aftappunte. Die ontwerp verspreidingskoeffisiënte soos CU / DU lq / EU Die bruto toedienings-tempo van die stelsel in vergelyking met die infiltrasietempo van die grond. Die maklik beskikbare water in die effektiewe wortelgebied. Die verskillende gewasse wat besproei word se bruto besproeiingsbehoefte. Blokke wat saam besproei moet word. Die stelsel se sikluslengte en staan-/omwentelingstyd. Die stelselkapasiteit in mm/dag en hoe dit vergelyk met die inligting wat verkry was van ’n gewaskundige. ‘n Pompkurwe waarop die dienspunt aangedui is. Die pomptyd binne die Eskom spitstarieftyd. Die energiekoste per hektaar per jaar. Filtrering benodig, indien wel, en watter tipe is voorsien. Inspuitpompe wat voorsien is, indien wel, en die kapasiteit daarvan. Die voorsiening van ‘n vloeimeter en die vereistes tov installasie. Voorsiening van genoegsame luginlaat- en lug-uitlaatkleppe in die stelsel. Die status van waterslag. Waarborge van die individuele komponente van die stelsel en wat dit insluit en wat dit uitsluit. Waarborg dat die stelsel volgens die ontwerpparameters gaan funksioneer. Beskikbaarheid van die voorgestelde besproeiings-toerusting wanneer foutiewe toerusting vervang moet word. Wie en hoe gaan bepaal word of die stelsel voldoen aan die ontwerp spesifikasies-maw hoe gaan dit getoets word? Toerusting wat as noodvoorraad aangehou behoort te word. ‘n Skriftelike onderneming waarin bevestig word dat die stelsel voldoen aan die SABI norme en indien nie, waar afwykings voorkom.