AddisLidet 2017 - Page 3

ማውጫ
የቤተክርስቲያኗ የእምነት አቋም ...................................................................................................................................... 4 የአዘጋጆች መልእክት ....................................................................................................................................................... 6 መልዕክተ መጋቢያን ........................................................................................................................................................ 7 መዝራትና ማጨድ ........................................................................................................................................................... 8 ሙሾውን ይደርድር !...................................................................................................................................................... 10 ጉራማይሌ ........................................................................................................................................................................ 11 ፍሬያማነት ....................................................................................................................................................................... 12 ቢዚ - ቢዚ ፤ ለሁሉ ጊዜ አለው ወይስ አለን ? ............................................................................................................... 15 የዳማ ጨዋታ .................................................................................................................................................................. 17 ሙግት ............................................................................................................................................................................. 17 ራዕይ እንዴት ይጀመራል ...? .......................................................................................................................................... 18 እጮኛ ወይስ ሙሽራ ?.................................................................................................................................................... 21 ጀግና ............................................................................................................................................................................... 23 የዘመን ሽወዳ .................................................................................................................................................................. 23 የወንድም ኤሪሚያስ የሕይወት ምስክርነት ................................................................................................................... 24 ሠርግን ያለ ብድር .......................................................................................................................................................... 28 የ2016 አንኩዋር ክንውኖች ........................................................................................................................................... 29 የአዲስ ልደት ዓለምአቀፍ ቤተክርስቲያን አመራር ............................................................................................. 29 የህፃናት የሰንበት ትምህርት ቤት .......................................................................................................................... 29 የቤተክርስቲያን አገልግዮች ጠቅላላ ሪተሪት ፕሮገራም ....................................................................................... 30 ያገልጋዮች ስልጠና ............................................................................................................................................... 30 የጀማ ወንጌል ......................................................................................................................................................... 31 የደህንነት ትምህርትና የውሐ ጥምቀት .................................................................................................................. 31 የታዳጊ ወጣቶች አገልግሎት .................................................................................................................................. 32 የወጣት ጎልማሳ ህብረት ........................................................................................................................................ 32
የአዲስ ልደት ዓለምአቀፍ ቤተክርስቲያን ራዕይ ፤ ተልዕኮ እና የትኩረት አቅጣጫዎች / ግቦች /................................... 34