AA-July11_WEB AA_Sep11_WEB - Page 34

September 2011 | www.AtlanticAveMagazine.com 32ENTERTAINMENT Q &+/2( '2/$1',6 { CHLOE DOLANDIS BRINGS BACK THE FEVER C hloe Dolandis is one determined young woman. She has spent 20 of her 26 years getting to where she is today: a promising young UHFRUGLQJ DUWLVW ZLWK KHU UVW &' DOEXP &KORH 'RODQGLV %ULQJ %DFN WKH )HYHU LV QRW MXVW DQ\ UHFRUGLQJ LW LV D IDPLO\ WHDP HIIRUW BY SKIP SHEFFIELD She wrote or co-wrote each of the 12 songs with her mother Mindy and IDWKHU 5RU\ 7KH DOEXP SURGXFHG E\ =DFK =LVNLQ IHDWXUHV D KRVW RI 6RXWK )ORULGD PXVLFLDQV LQFOXGLQJ 5LFN .ULYH 0D[ )DUEHU &KXFN %HUJHURQ DQG -RKQ <DUOLQJ ZLWK KRUQ DQG VWULQJ DUUDQJHPHQWV E\ SODWLQXP VHOOLQJ DUUDQJHU &KDUOHV &DOHOOR7KH DOEXP KDV EHHQ JHWWLQJ UDGLR DLUSOD\ DQG JUHDW UHYLHZV VD\V 0LQG\ *DUV 'RODQGLV ZKR &KORH FDOOV KHU PRPDJHU (G %HOO (WLRN producer-announcer) has EHHQ D FKDPSLRQ RI &KORH DQG KH KDV JLYHQ XV D ODXQGU\ OLVW RI SHRSOH WR VHH DQG WKLQJV WR GR %HOO LV D ORQJVWDQGLQJ SURPRWHU RI 6RXWK )ORULGDEDVHG PXVLFLDQV ZLWK KLV 6RXWK )ORULGD $UWV %HDW show on Miamis NPR station. &KORH 'RODQGLV LV D UDUH WDOHQW VWDWHV %HOO 6KH WUXO\ GHOLYHUV DV D WHUULF \RXQJ VLQJHUVRQJZULWHU offering her heartfelt gems with ma- WXULW\ DQG VHQVH RI VW\OH ZHOO EH\RQG KHU \HDUV , SUHGLFW VKHOO KDYH D ORQJ DQG H[FLWLQJO\ FUHDWLYH FDUHHU/LNH KHU PRWKHU EHIRUH KHU &KORH 'RODQGLV EHJDQ SHUIRUPLQJ ZLWK GDQFH DW DJH  6KH EHJDQ PXVLFDO theater at 7 at a community theater summer camp and turned profes- sional at age 10 as understudy for WKH OHDG UROH RI $QQLH :DUEXFNV DW %URZDUG &HQWHU IRU WKH $UWV &KORH ZRQ D QXPEHU RI DZDUGV DV D PHPEHU RI WKH ,QWHUQDWLRQDO Thespian Society while a student at Olympic Heights High School. In  VKH ZRQ UVW SODFH LQ 0XVLFDO 7KHDWHU &RPSHWLWLRQ IRU WKH %RFD 5DWRQ6RXWK )ORULGD &KDSWHU RI 1DWLRQDO 6RFLHW\ RI $UWV /HWWHUV She graduated summa cum laude IURP )ORULGD $WODQWLF 8QLYHUVLW\ LQ  ZLWK D %DFKHORU RI $UWV LQ ,QWHUGLVFLSOLQDU\ 6WXGLHV $UWV DQG Humanities. &KORH KDV DOUHDG\ EHHQ DQ RQDLU SHUVRQDOLW\ IRU 1LFNHORGHRQV 6SODW DQG )ULGD\ 1LJKW 6OLPHWLPH 6KH KDV EHHQ IHDWXUHG RQ 1%&V )DPH 6KRZWLPH LQ +DUOHP 9+V ,Q VHDUFK RI WKH 3DUWULGJH )DPLO\ DQG WKH 'LVFRYHU\ &KDQQHOV 1HZ 'HWHF - WLYH 6KH KDV D GD\ MRE DW )$8 ZLWK <RXQLYHUVLW\79 DQG VKH KDV SURYLGHG (QJOLVK YRLFHV IRU &DUWRRQ 1HWZRUNV 'LVQH\ 6SDLQ FDUWRRQ series. , EHOLHYH LQ ZRUNLQJ KDUG DQG EHLQJ JURXQGHG &KORH VD\V , NQRZ VXFFHVV GRHVQW KDSSHQ RYHUQLJKW ,YH DOZD\V WULHG WR SXW RXW P\ EHVW HIIRUW QR PDWWHU KRZ ELJ RU VPDOO P\ CHLOE 19 YEARS, NICKELODEONS SPLAT!