Ехограф #4, април 2014

брой 4, aприл 2014 безплатен здравен журнал Éîãà íà ñìåõà Íîùíîòî õúðêàíå èçäàâà òðåòà ñëèâèöà Ïðîô. Äîíêà Áàéêîâà: Âíèìàâàéòå ñëåä ïîñòà Ïðîëåòòà îòêëþ÷âà àëåðãèèòå Äîêòîðå, áëàãîäàðÿ! Лео удари бинго в Америка