2018 Fila Fine Art Catalog 2018 Fila Fine Art Price List_Catalog - Page 81

ACRYLIC COLOR Color Lemon Yellow Primary Yellow Cad. Yellow Hue Cad. Yellow Dp. Hue Cad. Orange Hue Vermilion Hue Cad. Red Hue Cad. Red Dp. Hue Crimson Primary Red Permanent Rose Purple Violet Indigo Phthalo Blue Ultramarine Blue Cobalt Blue Hue Item # Size MOQ MSRP 123075651 75ml 3 $4.99 123120651 120ml 3 $6.89 123500651 500ml 1 $14.99 123075603 75ml 3 $4.99 123120603 120ml 3 $6.89 123500603 500ml 1 $14.99 123075605 75ml 3 $4.99 123120605 120ml 3 $6.89 123500605 500ml 1 $14.99 123075618 75ml 3 $4.99 123120618 120ml 3 $6.89 123500618 500ml 1 $14.99 123075619 75ml 3 $4.99 123120619 120ml 3 $6.89 123500619 500ml 1 123075588 75ml 3 123120588 120ml 3 $6.89 123120375 120ml 3 $6.89 123500588 500ml 1 $14.99 123500375 500ml 1 $14.99 123075500 75ml 3 $4.99 123075343 75ml 3 $4.99 123120500 120ml 3 $6.89 123120343 120ml 3 $6.89 123500500 500ml 1 $14.99 123500343 500ml 1 $14.99 123075504 75ml 3 $4.99 123075024 75ml 3 $4.99 123120504 120ml 3 $6.89 123120024 120ml 3 123500504 500ml 1 $14.99 123500024 500ml 123075542 75ml 3 $4.99 123075573 123120542 120ml 3 $6.89 12 ̀ȀĀѝյ̀иЀ̀ظĀи܀յ̀и܀̀ظ܀Ā̀յ̀̀̀ظ̀Āյ̀̀ظĀи܀յ̀и܀̀ظ܀Ā̀յ̀̀̀ظ̀Ā̀յ̀̀̀ظ̀Āиյ̀ѝظĀи() ձմ Ք!Ք(((յ((((() )Aɥ Ք)AѡQս͔)Aѡɕ)%ѕM锁5=D5MI@(؀յ̀и(؀̀ظ(؀Āи(Āյ̀и(Ā̀ظ(ĀĀи(иĀĀظ(ظĀȸ0Āȸ(иȀյ̀и(Ȁ̀ظ)%ѕM锁5=D5MI@(յ̀и(̀ظ(Āи(Ѐյ̀и(Ѐ̀ظ(ЀĀи(؀յ̀؀̀؀) )5᥹]є)]є)Mٕȁ%(Ԁյ̀Ԁ̀ظȀĀи(ԀĀиĀյ̀и(Ԁյ̀иĀ̀ظ(Ԁ̀ظĀĀи(иԀĀиȀյ̀и(иԀյ̀иȀ̀ظ(ȀĀи(յ̀и(̀ظ(Āи(̀յ̀и(̀̀ظ(ظ̀Āи(Āиյ̀и(յ̀ѝظ(̀ظĀи(ĀиȀյ̀и(յ̀иȀ̀ظ(Ѐ̀ظȀĀи(ЀĀиյ̀и(յ̀ѝظ(̀ظĀи(иĀиյ̀и(иĀյ̀ѝظ(Ā̀ظĀи(иĀĀиĀյ̀и(ѝյ̀иĀ̀ظ(̀̀ظĀ̀Āи%ѕԀյ̀иɅՅє履M̀Ԁ̀ظ䀐иԀĀи䀐и܀յ̀и܀̀ظ䀐и܀Āи䀐иЀյ̀иЀ̀ظЀĀиԀյ̀иԀ̀ظԀĀи)Ʌɕ)1ɕ)Mɕ)!́ɕ) ՙQхմ)AɅЁA)9́e)e܁=ɔ) ɹЁM)YѥI) ɹЁU)I܁U)9Ʌɕ)A幗éɕ(и(ظ(и() (((յ((((и)%)Aɰ )Aɰ]є)5хe)5хI)5хA)5х Ք)5хɕ)5х ɽݸ(Āи)5=D5MI@(ᵰ%ɽՍѥMаQՉ̀Āظ(Ȁɵ履MаȁQՉ̀Ā(иЀɵ履MаЁQՉ̀Ā(ظɵ履MаQՉ̀Ā(MхѕȁMаԁQՉ̀Ā(Āи(؀Āظ)͍ɥѥ(