2018 Fila Fine Art Catalog 2018 Fila Fine Art Price List_Catalog - Page 77

ACRYLIC COLOR Color Lemon Yellow Process Yellow Cad. Yellow Hue Cad. Yellow Dp. Hue Cad. Orange Lt. Hue Cad. Orange Hue Cad. Scarlet Hue Vermilion Hue Cad. Red Hue Cad. Red Dp. Hue Crimson Process Magenta Purple Deep Violet Prussian Blue Hue Phthalo Blue Cobalt Blue Hue Item # Size MOQ MSRP 129059221 59ml 3 $4.99 129150221 150ml 3 $8.95 129500221 500ml 1 $22.75 129059223 59ml 3 $4.99 129150223 150ml 3 $8.95 129500223 500ml 1 $22.75 129100223 1L 1 $39.95 129059247 59ml 3 $4.99 129150247 150ml 3 $8.95 129500247 500ml 1 $22.75 129059065 59ml 3 $4.99 129150065 150ml 3 $8.95 $8.95 129500065 500ml 1 $22.75 1 $22.75 129059036 59ml 3 $4.99 3 $4.99 129150036 150ml 3 $8.95 150ml 3 $8.95 129500036 500ml 1 $22.75 500ml 1 $22.75 129100036 1L 1 $39.95 129059335 59ml 3 $4.99 129225036 2.25L 1 $75.95 129150335 150ml 3 $8.95 129059040 59ml 3 $4.99 $22.75 129500335 500ml 1 $22.75 129150040 150ml 3 $8.95 $4.99 129059355 59ml 3 $4.99 129500040 500ml 1 $22.75 129150355 150ml 3 $8.95 129059078 59ml 3 $4.99 129500355 500ml 1 $22.75 129150078 150ml 3 $8.95 129500078 500ml 1 $22.75 129059006 59ml 3 $4.99 129150006 150ml 3 $8.95 500ml 1 $22.75 $4.99 Item # Size MOQ MSRP 129059651 59ml 3 $4.99 Item # Size MOQ MSRP 129059123 59ml 3 $4.99 129150651 150ml 3 $8.95 129500651 500ml 1 $22.75 129150123 150ml 3 $8.95 129500123 500ml 1 $22.75 129059675 59ml 3 $4.99 129150675 150ml 3 $8.95 129100123 1L 1 $39.95 129225123 2.25L 1 $75.95 129500675 500ml 1 $22.75 129059112 59ml 3 $4.99 129059620 59ml 3 $4.99 129150620 150ml 3 $8.95 129150112 150ml 3 $8.95 129500112 500ml 1 $22.75 129500620 500ml 1 $22.75 129059120 59ml 3 $4.99 129100620 1L 1 $39.95 129150120 150ml 3 $8.95 129225620 2.25L 1 129059618 59ml 3 $75.95 129500120 500ml 1 $22.75 $4.99 129059154 59ml 3 $4.99 129150618 150ml 3 $8.95 129150154 150ml 3 129500618 500ml 1 129059638 59ml 3 $22.75 129500154 500ml $4.99 129059361 59ml 129150638 150ml 3 $8.95 129150361 129500638 500ml 1 $22.75 129500361 129059619 59ml 3 $4.99 1 ̀(ĀĀ嵰̀Ā̀(ĀĀȸ(嵰̀и(̀(Ā̀嵰̀̀̀(̀Āȸ(̀0Ā(̀ȸ0ĀԸ(Ѐ嵰̀и(Ѐ̀(ЀĀȸ(̀嵰̀и(̀̀(̀Āȸ(Ȁ嵰̀Ȁ̀ȀĀȸ(̀嵰̀и(̀̀(̀Āȸ(嵰̀и(̀(Āȸ(Ѐ嵰̀и(Ѐ̀(ЀĀȸ(Ȁ嵰̀и(Ȁ̀(ȀĀȸ(嵰̀и(̀(Āȸ(ȸ0ĀԸ) )UɅɥ) ձմ Ք!Ք)Aɽ́ 典)AѡQս͔)Aѡɕ)Ʌ)1ɕ) ) ɹЁM) ɹЁU)I܁U)A幗éɕ)5́ )Aɽ́ )]ɴɕ(嵰̀̀ԀȸԀĀȸԀиԀ嵰̀и؀Ԁ̀Ԁ嵰̀ԀĀȸԀ̀(Ȁ嵰̀иĀȸ(Ȁ̀Ԁ0Ā(ȀĀȸԀȸ0ĀԸ(܀嵰̀иȀ嵰̀и(܀̀ԀȀ̀(܀ĀȸԀȀĀȸ(Ѐ嵰̀и嵰̀и(Ѐ̀Ԁ̀(иЀĀȸԀĀȸ(Ԁ嵰̀и܀嵰̀и(̀Ԁ܀̀(ĀȸԀ܀Āȸ(Ѐ嵰̀и嵰̀и(Ѐ̀Ԁ̀(ЀĀȸԀĀȸ(̀嵰̀и嵰̀и(̀̀Ԁ̀(̀ĀȸԀĀȸ(܀嵰̀иЀ嵰̀и(܀̀ԀЀ̀(܀ĀȸԀЀĀȸ)A=ٔɕ)Mɕ)!́ɕ)=ᥑ ȸɕ) ՙQхմ)AɅЁA)9́e)e܁=ɔ)I܁M(и)i5᥹]є)Qхմ]є)Mٕȁ!Ք)A!Ք)I!Ք) ȁ!Ք)YٕЁA)]ݽ(