2018/2019 Fall/Winter CB Bali Hai Listing Portfolio Fall/Winter Bali Hai Listing Portfolio 2018/2019

Kauai Real Estate Fall / Wi n ter 201 8 -2019 Celebrating 40 Years! ~ Se r vin g You W i th Yo u r B est In t erest A t H e a r t ~ HOMES • C ON D O S • L AN D 8 0 8.826.7 24 4 ~ w w w.b a li h a i.c o m