10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 88

• Παρουςίαςθ: Κϊςτασ Φωτεινάκθσ • Φωτογραφίεσ: Κϊςτα Φωτεινάκθ, Τάςου Λφτρα, Γιϊργου Κόκκινου, Ηλία , Ρ.Α.Ε., από τισ ςυλλογζσ του Γιάννθ Ιγγλζςθ και του Ανδρζα Μθλιϊνθ, από χάρτεσ, βιβλία και περιοδικά περιθγθτϊν και χαρτογράφων