10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 85

Να υπεραςπίςουμε τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ… (χελϊνεσ…)