10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 76

Προσ Αιγάλεω (κοντά ςτο κζντρο μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων)