10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 72

Εμείσ κα κάνουμε το χρζοσ μασ; Θα ανακαλφψουμε και κα προςτατεφςουμε τθ φυςικι, τθν ιςτορικι και τθν πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά?