10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 71

΢τισ μζρεσ μασ….  Πλο και περιςςότεροι άνκρωποι «ανακαλφπτουν» τα ίχνθ των προγόνων μασ και τθ φφςθ ςτο βουνό.  Ραράλλθλα όμωσ και οι απειλζσ αυξάνονται (αυτοκινθτόδρομοι, ςιδθροδρομικι γραμμι, μπάηα και ςκουπίδια, διεκδικιςεισ μονϊν και εκκλθςίασ κ.λπ)  Το βουνό όμωσ και θ φφςθ αντιςτζκεται…