10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 69

Σο γλυπτό του Κλουβάτου από το νεκροταφείο του Χαϊδαρίου ςτον τόπο εκτζλεςθσ