10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 62

Σόποσ Εκτζλεςθσ από τουσ Γερμανοφσ (Σεπτζμβριοσ 1944) Βοτανικόσ Κιποσ Διομιδουσ