10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 58

Σαμποφρια Αγωνιςτϊν του ’21 κοντά ςτο δαςικό δρόμο, προσ το ςπιλαιο του Δρομζα