10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 57

Σο λατομείο «Αίμοσ» ςτθν Πετροφπολθ τϊρα Κζατρο Πζτρασ