10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 53

Παλαιοφ τφπου Αςβεςτοκάμινο ςτο Βουνό (χαράδρα κοντά ςτον οικιςμό 2)