10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 52

Ορυχεία ςιδιρου «Τα ορυχεία ςιδήρου λειτοφργθςαν ςτισ αρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα οι μεταλλωρφχοι είχαν δθμιουργιςει πθγάδια και ςτοζσ ςτο βουνό και ζπαιρναν το πολφτιμο μετάλλευμα ςε εφκολα αξιοποιιςιμθ μορφι.» Μιχάλθσ ΢ταματάκθσ (Πρόεδροσ Τμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, Ραν.Ακθνϊν)