10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 49

Ορυχείο ΢ιδιρου ςτο Αιγάλεω («ςπηλιά του Νταβζλη») -κλειςμζνθ είςοδοσ