10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 47

Λατομεία « αρουραίου λίκου »

« Τα λατομεία πζτρασ , ακριβζςτερα “ αρουραίου λίκου ”, χρονολογοφνται ςτθν κλαςικι αρχαιότθτα και το υλικό τουσ χρθςιμοποιικθκε ςτθ κεμελίωςθ κτθρίων τθσ αρχαίασ Ιεράσ Οδοφ , ίςωσ και ςτα μνθμεία του κζντρου τθσ Ακινασ »

Μιχάλθσ ταματάκθσ ( Πρόεδροσ Τμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ , Ραν . Ακθνϊν )

Λατομεία «αρουραίου λίκου» «Τα λατομεία πζτρασ, ακριβζςτερα “αρουραίου λίκου”, χρονολογοφνται ςτθν κλαςικι αρχαιότθτα και το υλικό τουσ χρθςιμοποιικθκε ςτθ κεμελίωςθ κτθρίων τθσ αρχαίασ Ιεράσ Οδοφ, s3sH33B3s33sH33H3s3sH3333ssss‚3s3333s3s333 33s3s3s333s3s33sss³sH3ss3sss3s33ssKs3s⳯JB