10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 45

Δθμιτριοσ Χατηόπουλοσ (Πεηοπόροσ) 1872 – 1936 περί βοςκισ • «…Ολίγθ επομζνωσ θ ρυτινοςυλλογι και κατά το πλείςτον αι περιφζρειαί του ενοικιάηονται ωσ βοςκαί δια πρόβατα και γίδια. • Ταφτα παραμζνουν το χειμϊνα, ότε όλοι οι βουνοί και θ λαγκαδιζσ του όρουσ ανικουν εισ τον ποιμενικόν κόςμον…» ΕΜΠΡΟ΢, ΗΜΕΡΗ΢ΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ΢, Σετάρτη 23 Νοεμβρίου 1922