10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 40

Ζνα από τα κτιρια του οικιςμοφ Φωτογραυία 1998