10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 39

Οικιςμόσ (1) ςτθ Χαράδρα του Αςπρόπυργου Είναι το χωριό ΢τεφάνι; Φωτογραυία 1998