10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 37

Ζνα από τα μονοπάτια του χάρτθ του Κάουπερτ (Δυτικά του Αςπροπφργου)