10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 35

Επιχρωματιςμζνοσ Χάρτθσ του αιδεςιμότατου Christopher Wordworth Φωτογραυία 1839