10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 34

Το «πατθτιρι» τθσ Γιορτισ Κραςιοφ (πίςω ακριβϊσ τα ερείπια του Αγίου Νικολάου)