10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 32

Θ Μονι Δαφνίου κτίςτθκε επάνω ςτον Αρχαίο Ναό του Δαφνθφόρου Απόλλωνα Φωτογραυία 1925