10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 3

Ο αρχαιότεροσ κάτοικοσ τθσ Αττικισ ηοφςε ςτο όροσ Αιγάλεω το 10.000 π.Χ. με κζα τθ κάλαςςα κυνθγοφςε ςτα δάςθ τθσ περιοχισ ελάφια, ψάρευε ςτα πλοφςια νερά του Σκαραμαγκά και κατοικοφςε ςτο Σπιλαιο Σχιςτοφ, πάνω από τθν ομϊνυμθ ςθμερινι λεωφόρο.