10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 29

Ο Λωνικόσ κίονασ από το 1937 ςτθν ίδια κζςθ