10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 26

Δθμιτριοσ Χατηόπουλοσ (Πεηοπόροσ) 1872 – 1936 περί αρχαίων οχυρϊςεων • «…Περίπου δεν υπάρχει κορυφι των βουνϊν του Αιγάλεω χωρίσ ίχνθ αρχαίασ οχυρϊςεωσ…» ΕΜΠΡΟ΢, ΗΜΕΡΗ΢ΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ΢, Σετάρτη 23 Νοεμβρίου 1922