10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 25

Σο αρχαίο τείχοσ του Δζματοσ 4,5 χλμ