10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 22

Αρχαίο τείχοσ του Δζματοσ 400 π.Χ. Από τθ Φυλι ςτα Άνω Λιόςια και ςτο Ποικίλο (κοντά ςτο λατομείο Μουςαμά)